Instructors

Shihan Ty Aponte
Shotokan Karatedo - Chief Instructor

Sensei James Augur
Shotokan Karatedo

Sensei Lynn Aponte
Shotokan Karatedo

Sensei Leo Shortle
Shotokan Karatedo

Sensei Robert Johnson
Shotokan Karatedo

Sensei Tom Heyman
Shotokan Karatedo

 
 
Kancho Ruben Marquez - Jujutsu

Kancho Ruben Marquez - Jujutsu

Sensei Tim Richmond - Iaido

Sensei Tim Richmond - Iaido

Sifu Pietro Sun - Zen Tai Chi

Sifu Pietro Sun - Zen Tai Chi

 
 
Sensei Eugene Morales - Aikido

Sensei Eugene Morales - Aikido

Sensei Sandra Morales - Aikido

Sensei Sandra Morales - Aikido

Nico Zuluaga - Capoeira

Nico Zuluaga - Capoeira

Assistant Instructors
Shotokan Karatedo Sempais