Instructors

Shihan Ty Aponte
Shotokan Karatedo - Chief Instructor

Sensei James Augur
Shotokan Karatedo

Sensei Lynn Aponte
Shotokan Karatedo

Sensei Leo Shortle
Shotokan Karatedo

Sensei Robert Johnson
Shotokan Karatedo

taichi tall.jpg

Sifu Pietro Sun
Zen Tai Chi

masterKin_1.jpg

Sifu Kin Lam
Taijichuan

Assistant Instructors
Shotokan Karatedo Sempais

Former Instructors
Shotokan Karatedo