Instructors

Shihan Ty Aponte
Shotokan Karate - Chief Instructor

Sensei James Augur
Shotokan Karate

Sensei Lynn Aponte
Shotokan Karate

Sensei Leo Shortle
Shotokan Karate

Adrian Vera
Kumite

Assistant Instructors
Shotokan Karate Sempais

Former Instructors
Shotokan Karate